Chinese traditional English German Russian Serbian

Finansijsko savetovanje iz oblasti bankarstva za pravna lica

comunicacion eficiente3 994x497

Kompanija MicroFinance Consulting svojim klijentima pruža savetovanje iz oblasti bankarstva, odnosno finansijsko savetovanje prilikom odabira bankarskog proizvoda – odabira banke,  odabira vrste bankarske usluge , namene istog, dužine tranja bankarske usluge – ročnosti, dinamike vraćanja pozajmljenih sredstava i sl.

Ukoliko Vam je potrebna stučna pomoć u odabiru banke, pojašnjenje usluga (bankarskih proizvoda) koja banka nudi, kod koje banke su najpovoljniji uslovi, odabir bankarskog proizvoda, pozovite nas i zakažite svoj sastanak!v22

S obzirom na to da smo se tokom 2020. godine suočili sa globalnom pandemijom COVID 19, mnogi sektori u bankama promenili su svoj način rada. Zaposleni u bankama imali su mogućnost da svoje poslovne aktiivnosti obavljaju izvan poslovnog prostora banke odnosno, u svom privatnom okruženju, opredelili su se za takav način rada. Poslovne banke bile su jedne od prvih institucija koje su počele da primenjuju ovakvu metodu rada, sa kojom su nastavili  tokom 2021. godine.

Mogućnost rada od kuće smanjio je mogućnost protoka informacija od strane zaposlenih u bankama ka zainteresovanim klijentima. Umanjena je korisna uluga bankarskog savetovanja usled promene radnog okruženja zaposlenih u bankama, odnosno neobavljanja poslovnih aktivnosti bankara u filijalama i ekspoziturama. Privrednicima je dolazak do adekvatnih informacija o najboljem izboru bankarskog prizvoda, mogućnostima i načinima zaduživanja, odnosno korišćenja bankarske usluge, u toku prethodne i ove godine  značajno smanjen. Naime, trenutno veoma mali broj bankarskih službenika, odnosno kreditnih savetnika je fizički prisutno u prostorijama banke, a kod kojih bi privrednik mogao da zakaže sastanak i dobije informacije o kreditima. Direktna komunikacija koja se odvija “face to face” a ne telefonskim putem daje veće mogućnosti i bolje razumevanje “šta je druga strana htela reći”. Skraćivanje razgovora i za bankara, nepotrebno vođenje i objašnjavanje ponekad može da bude kontraproduktivno za Vas kao potencijanog korisnika usluge. Možda ćete zbog manjka informacija ili nerazumevanja toga “šta je bankar hteo da kaže” doneti pogrešnu odluku zbog pogrešnog izbora ili banke ili usluge koju planirate da koristite.

Prilikom donošenja odluke o vrsti i načinu zaduživanja zainteresovana lica žele da se dobiju savet od strane stručnog lica koje ili radi na određenim pozicijama u bankama, ili drugim finansijskim isntitucijama, međutim sve češće zainteresovani privrednici nisu u mogućnosti da sa takvim licem stupe u kontakt u samoj banci, odnosno vrlo često prilikom pozivanja banke telefonskim putem potencijani klijent bude preusmeren na Call centar, koji s obzirom da svoj delokrug rada nije u mogućnosti da pruži detaljnije i opširnije informacije o traženoj bankarskoj usluzi, odnosno nisu u mogućnosti da pruže odgovore na specifična pitanja, već se isključivo baziraju na uopšetene informacije. Ukoliko želi više informacija, potencijalnom klijentu, odnosno pozivocu budu date instrukcije za pristup sajtu, na kome sam mora da istražuje o mogućonstima zaduženja. U navedenoj situaciji privrednici mogu biti suočeni sa nizom stučnih termina I iskazanih pokazatelja koji im ne olakšavaju donošenje odluke, već samo dovodi klijenta do novih nerazjašnjenih pitanja.

 

Naš cilj je da privrednicima omogućimo savetodavne usluge koje su u mogućnosti da dobiju i kod poslovnih banaka ili drugih finansijskih institucija, čije usluge planiraju da koriste, s tom razlikom što smo mi u mogućnosti da izdvojimo vreme i da damo pojašnjenja na sve naše predloge i sugestije, posmatrajući poslovanje svih banaka i usluga koje nude a sa druge strane savetovanje dajemo na osnovu potrebe samog klijenta.

Svrha finansijskog savetovanja iz oblasti bankarstva je pomoć privrednicima da izaberu adekvatnu bankarsku uslugu  i poslovnu banku kod koje mogu da se zaduže po najpovoljnijim uslovima, odnosno pod uslovima koji u najvećoj meri odgovaraju planiranim poslovnim aktivnostima. Veoma je važno pravilno izabrati vrstu bankarskog proizvoda,  a koji je u skladu sa Vašim potrebma i ciljevima, odnosno potrebno je uskladiti  zaduženja sa Vašim poslovanjem i tokovima novca.

Najčešći bankarski proizvodi koje koriste privrednici su:

 • Kratkoročni krediti za obrtna sredstva
 • Dugoročni krediti za obrtna sredstva
 • Krediti iz garantne šeme
 • Investicioni krediti
 • Projektno finansiranje
 • Start up krediti
 • Bankarske garancija
 • Akreditivi
 • Dozvoljen minus
 • Revolving krediti
 • Kreditne kartice

Naša kompanija može da Vam pruži odgovore na sva pitanja, a kao najčešće postavlljena od strane naših klijenata izdvojili smo sledeće:

 • Koje uslove treba da ispuni moja kompanija da bi imala mogućnost da se zaduži?
 • U kojoj valuti je najbolje uzeti zajam?
 • Ukoliko je moja firma u prethodnom periodu bila zadužena, da li to ima uticaja na novo zaduženje?
 • Kako da pravilo izabaremo vreme trajanja kredita – ročnost kredita i vrstu kredita?
 • Na koji rok se odobravaju krediti za obrtna sredstva?
 • Projektno finansiranje – kako obezbediti novac za izgradnju?
 • Kompanija je imala blokadu u prethodnih 5 godina, da li postoji mogućnost da dobijemo kredit?
 • Koja je razlika između revolving i kredita za obrtna sredstva?
 • Na koji način se vrši obezbeđenje kreditnog zaduženja ( hipoteka, jemstvo i sl.)?
 • Potpisujemo ugovor sa velikom kompanijom , kako da obezbedimo bankarsku garanciju za ugovoreni posao i koji su uslovi?
 • Kako da prodam potraživanja koje ima moja kompanija da bih obezbedio dodatna novčana sredstva?
 • Pokrenuo sam sopsrveni biznis, potrebna su mi dodatna sredstva iz Start up kredita, koliko dugo moja firma mora da posluje da bih mogao da se zadužim?

Finansijsko savetovanje iz oblasti bankarstva za pravna lica podrazumeva i savetovanje za prevazilaženje specifičnih situacija kojima je izložena Vaša kompanija, a za koje niste sigurni da li imaju negativan uticaj na mogućnost zaduženja kod određene finansijske institucije.

Takođe, na našen sajtu imate mogućnost izračunavanja mesečnih anuiteta (rata) po kreditu, kao i ukupnog iznosa glavnica i kamate. U nasatvku tekstva nalazi se link koji Vas vodi na kreditni kalkulator. Kliknite ovde

Sagledavanje potreba svakog privrednika ponaosob predstavlja osnov za realizaciju istih. Kod nas možete zakazati sastanak i na jednom mestu dobiti sve neophodne informacije o mogućnostima i načinu realizacije kredita kod banke ili druge finansijske institucije.

No Internet Connection